Договір про надання послуг

Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншим розрахунковим документом.
Договір про надання готельних послуг укладається на термін визначений в рахунку на оплату.

Лікувально-оздоровчий комплекс «ДіАнна», надалі іменується “Виконавець“, з однієї сторони та Замовник послуг з іншої сторони( в подальшому разом іменуються “Сторони“, а кожна окремо – “Сторона“) уклали цей Договір про надання послуг, надалі іменується “Договір“, про нижченаведене.
1. Предмет договору
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується протягом визначеного в рахунку строку надавати послуги з тимчасового розміщення (проживання) Замовника в Лікувально-оздоровчому комплексі “ДіАнна“ (надалі – ЛОК“ДіАнна“) та інші пов’язані з розміщенням послуги, а Замовник зобов’язується оплачувати надані послуги.
2.Порядок надання послуг, права та обов’язки сторін
2.1. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику заброньований ним відповідно до п.2.2. даного Договору номер для розміщення (проживання) в ЛОК “ДіАнна“ в період згідно терміну, який вказаний в рахунку для сплати.
2.2.Бронювання номеру здійснюється шляхом подання заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, факсимільного або іншого зв’язку (у т.ч. засобів електронної пошти), який дозволяє достовірно встановити належність заявки Замовнику. Бронювання вважається здійсненим тільки в разі прийняття та акцепту Виконавцем направленої йому заявки на бронювання, досягнення Сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов та перерахування Замовником на рахунок Виконавця суми передоплати за надання послуг в порядку та розмірі, передбачуваному п.3.1. даного Договору.
2.3.1. У випадку анулювання Замовника – відмови Замовника від заброньованих послуг Виконавця – не пізніше ніж за 21 добу до дати запланованого заїзду, Замовнику повертається 100% суми передоплати.
2.3.2. У випадку анулювання Замовника від 21 до 3 діб до дати запланованого заїзду Замовнику повертається 50% суми передоплати.
2.3.3. У випадку анулювання Замовника від 3 діб до дати заїзду, сума передоплати Замовнику не повертається.
2.3.4. У випадку відмови Замовником від надання послуг, сума передоплати за одну добу проживання Замовнику не повертається.
2.4. У разі прибуття Замовника пізніше дня замовленого прибуття він сплачує повну суму вартості послуг, передбачену п.3.1.цього Договору
2.5.Номер в ЛОК”ДіАнна“ надається Замовнику при пред’явленні паспорта або іншого документа, який засвідчує особу і заповненні анкети встановленого зразка.
2.6. Виконавець зобов’язаний забезпечити заселення Замовника в номер з 14:00год. в день замовленого прибуття. Замовник зобов’язаний виселитись із номера до 12:00 год. в день закінчення строку проживання в ЛОК”ДіАнна“, зазначеному в п.2.1 даного Договору.
2.7.У вартість номера входять послуги:
проживання в обраному номері згідно обраного тарифу;
2.8. Виконавець зобов’язаний здійснювати зміну постільної білизни, рушників та туалетних речей, забезпечувати комплектність і справність обладнання в номері, а також якість підготовки приміщення під заселення.
2.9. Виконавець не несе відповідальності за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) Замовника, якщо вони не були передані Виконавцю на зберігання. 2.10. Замовник зобов’язаний дотримуватись Правил користування готелями аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, внутрішніх правил проживання в ЛОК “ДіАнна“ та правил пожежної безпеки.
3. Вартість послуг
3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник сплачує Виконавцю у безготівковій або готівковій формі повну вартість згідно виставленого рахунку для сплати шляхом:
передоплати у розмірі 50% вартості проживання на протязі 3-х банківських днів з моменту бронювання номеру згідно з рахунком на передоплату, виставленим Виконавцем;
передоплати у розмірі 50% вартості проживання в день заїзду згідно з рахунком на передоплату, виставленим Виконавцем;
послуги банку оплачуються Замовником окремо та не включені в ціну;
3.2. Послуги, що не входять в ціну проживання сплачуються Замовником додатково до моменту виселення.
4. Відповідальність сторін за порушення договору.
4.1. Замовник при виявленні недоліків у наданій послузі має право за своїм вибором вимагати усунення недоліків безоплатно та у визначений термін. Виконавець повинен усунути недоліки наданої послуги.
4.2. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю збитки, що були заподіяні Замовником у зв’язку з утратою або пошкодженням майна Виконавця.
4.3.У разі порушення Замовником правил, передбачених п.2.10 даного Договору, що призводить до збитків, а також створює незручності для інших споживачів, Виконавець має право відмовити у поселенні або розірвати Договір (здійснити виселення) без повернення сплаченої Замовником за суми надані послуги та стягнути з Замовника суму матеріальних збитків.
5. Вирішення спорів
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів,він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
6. Дія договору
6.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до дати закінчення строку проживання Замовника в ЛОК “ДіАнна“, зазначеної в п.2.1. Договору.
6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії цього Договору.
6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
6.4. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.